Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Ry Bådlaug

§ 2

Foreningens hjemsted og adresse er: Ry Marina, Skimminghus, Skimminghøj 3, 8680 Ry

§ 3

Foreningens formål er, via foreningens medlemmer:

–       At drive Ry Marina

–       At være samlingssted for sejlinteresserede på søerne omkring Ry

–       At oprette og vedligeholde broer i søsystemet og Ry Marina

–       At varetage og formidle et tæt og udbyttegivende samarbejde med beslægtede foreninger

–       At varetage samarbejde med de offentlige myndigheder.

§ 4

Medlemskab, kontingent og formue:

Stk. 1:

Medlemskab af Ry Marina forudsætter ejerskab af en båd. Jf. dog § 5.

Stk. 2:

Anmodning om optagelse som medlem i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Jf. dog § 4 stk. 1.

I tilfælde af nægtelse af medlemskab skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis pågældende ønsker det.

Medlemmerne inddeles i følgende grupper:

–       A-medlem, har erhvervet plads i Ry Marina

–       B-medlem, har ikke erhvervet plads i Ry Marina

–       C-medlem, passiv medlem, kan ikke have båd

–       D-medlem, pensionist med erhvervet plads i Ry Marina

–       E-medlem, pensionist der ikke har plads i Ry Marina

–       F-medlem, B-medlem som har lejet plads i Ry Marina

–       G-medlem, æresmedlemmer

Stk. 3:

Såfremt et B-medlem erhverver plads i Ry Marina, skifter medlemmet til A-medlem. Såfremt et A-medlem ikke længere har plads i Ry Marina, skifter medlemmet til B-medlem.

 

Stk. 4:

Alle medlemmer er berettiget til at benytte foreningens materiel og broer i henhold til det regulativ, som foreningens bestyrelse har ladet udarbejde og godkendt af generalforsamlingen. Ændringer af regulativet har kun gyldighed med generalforsamlingens godkendelse. Ændringer af nødvendig karakter, og som ikke kan afvente en generalforsamlings godkendelse, kan af den samlede bestyrelse godkendes. Ændringen skal forelægges den efterfølgende generalforsamling, som et særskilt punkt, til godkendelse eller forkastelse.

Stk. 5:

Medlemmer betaler indskud, kontingent samt eventuel havneafgift, som fastsat af generalforsamlingen. Kontingent og indskud betales ved indmeldelse.

Stk. 6:

Alle aktive medlemmer skal føre Ry Bådlaugs vimpel og årsmærkat.

Stk. 7:

Folke- og førtidspensionister har, efter ansøgning, ret til nedsat kontingent.

§ 5

C-medlemskab, passiv medlem, kan ikke erhverves hvis man opfylder kriterierne jf. § 4 stk. 1. C-medlemmer betaler 50% kontingent og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6

Alle medlemmer, som ønsker at træde ud af foreningen, skal foretage en skriftlig udmeldelse, som skal sendes til foreningens formand. Udtrædelse kan kun ske til den 1/1, og opsigelsen skal være foreningens formand i hænde senest 30 dage før den 1/1. Kontingentpligten ophører først den 1/1.

 §7

Stemmeret og valgbarhed:

Stk. 1:

Stemmeret på foreningens generalforsamling har medlemmer, disses ægtefælle/samlever eller stedfortræder i henhold til fuldmagt, dog med følgende undtagelse:

C- og G-medlemmer har ikke stemmeret.

B-, E- og F-medlemmer har kun stemmeret i foreningsspørgsmål, og ikke i spørgsmål som vedrører Ry Marina. 

Stk. 2:

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer og disses ægtefælle/samlever, med undtagelse af C- og G-medlemmer, dog jf. § 8 stk. 1.

Stk. 3:

Hvert medlemskab giver kun 1 stemme på generalforsamlingen

§ 8

Foreningens bestyrelse:

Stk. 1:

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. 3 af bestyrelsens medlemmer SKAL være A-medlemmer. C-medlemmer kan ikke have plads i foreningens bestyrelse.

Stk. 2:

Bestyrelsesmedlemmer vælges af foreningens generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden skal være A-medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4:

På valg er: I ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6:

Bestyrelsen har ansvaret for driften af Ry Bådlaug og Ry Marina. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle nødvendige finansielle og principielle anliggender, som ikke efter vedtægterne eller regulativet er henlagt til generalforsamlingen.

Stk. 7:

Køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom kan kun ske ved bemyndigelse givet af foreningens generalforsamling.

 

Stk. 8:

Bestyrelsens formand eller kasserer har fuldmagt til at udskrive checks, girokort og kvitteringer – kort sagt alle nødvendige betalingsmidler, som vedrører den daglige drift af Ry Marina og Ry Bådlaug.

Stk. 9:

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte og afskedige det til marinaens drift nødvendige personale. På samme måde er bestyrelsen berettiget til at ansætte regnskabs- og revisionsbistand.

Stk. 10:

Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøderne ledes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær næstformanden.

Stk. 11:

Bestyrelsens sekretær fører protokol over alt, som vedtages under bestyrelsesmøderne samt på generalforsamlingen.

Stk. 12:

Bestyrelsen forvalter foreningens formue. Bestyrelsen er forpligtet til at have formuen behørigt anbragt i fast ejendom, rentegivende værdipapirer eller på konti i pengeinstitut. Bestyrelsen må ikke anbringe foreningens formue i risikobetonede investeringer.

Stk. 13:

Bestyrelsen er forpligtet til at forestå opkrævning af kontingent og indskud samt havneleje. Såfremt restancer ikke betales rettidigt i henhold til regulativet, er bestyrelsen berettiget til at udelukke det pågældende medlem fra at benytte marinaen, herunder benytte sin eventuelle bådplads. Medlemmer i restance har ikke stemmeret. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at slette et medlem af foreningen, såfremt pågældende medlem ikke senest en måned efter første skriftlige påkrav med angivelse af seneste betalingsfrist er afsendt, har betalt restancen. Eksklusion af foreningen betyder ikke, at medlemmets betalingsforpligtelser for det pågældende regnskabsår bortfalder.

Stk. 14:

Såfremt bestyrelsen i enighed beslutter at ekskludere et medlem fordi bestyrelsen i enighed skønner, at det pågældende medlem modarbejder foreningens vedtægter eller regulativ, har denne eksklusionsbeslutning gyldighed. Medlemmet kan dog forlange afgørelsen prøvet på den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 15:

Medlemmerne skal give bestyrelsen meddelelse om vedvarende adresseændring.

Stk. 16:

Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at varetage alle relationer til offentlige myndigheder samt itl at forvalte og overholde de aftaler og kontrakter, som måtte være indgået med offentlige myndigheder.

§ 9

Generalforsamling:

Stk. 1:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:

Generalforsamlingen indkaldes af foreningens bestyrelse med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af indbydelse med angivelse af dagsorden til hvert enkelt registreret medlem.

Stk. 3:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Eventuelle forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4:

På generalforsamlingen vælges bestyrelsens medlemmer, jf. tidligere. Udover bestyrelsesmedlemmer vælges følgende for 1 år ad gangen: 2 bestyrelsessuppleanter, en sekretær, to revisorer, en revisorsuppleant og udvalgsformænd. Udvalgsformændene konstituerer selv i samråd med foreningens bestyrelse de enkelte udvalg. Udvalgsformændene er ansvarlige overfor bestyrelsen.

Stk. 5:

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne. Køb, salg eller pantsætning af foreningens faste ejendom kan kan kun besluttes af en generalforsamling og kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for forslaget. Er et tilstrækkeligt antal ikke mødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden en måned og med mindst 5 dages varsel. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 6:

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.

Stk. 7:

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år samt forventningerne til det kommende år.
  3. Eventuel afstemning vedrørende personer, som ønsker optagelse som medlem mod bestyrelsens ønske eller vedrørende medlemmer, som bestyrelsen har ekskluderet.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år indeholdende specifikation, dels for marinaens drift, dels foreningens øvrige drift. Regnskabet forelægges til generalforsamlingens eventuelle godkendelse af foreningens kasserer. Generalforsamlingen kan meddele decharge.
  5. Bestyrelsens budget for det kommende år for såvel marinaen som foreningens øvrige drift. Før budgettet kan komme til afstemning på generalforsamlingen, skal det være godkendt af et flertal af bestyrelsen. Budgettet forelægges af foreningens kasserer til eventuel godkendelse. Budgettet skal indeholde et forslag til kontingent, indskud og havneafgift.
  6. Ændring af regulativ for Ry Marina.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af udvalgsformænd og sekretær.

10. Valg af revisorer.

11. Valg af revisorsuppleanter

12. Behandling af indkomne forslag.

13. Eventuelt.

Stk. 8:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af foreningens bestyrelse eller mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, når disse skriftligt har anmodet herom med angivelse af dagsorden. Den skriftlige anmodning fremsendes til formanden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 10

Regnskaber og regnskabsår:

Stk. 1:

Foreningens regnskabs- og virkeår er kalenderåret.

Stk. 2:

Regnskaberne skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de af generalforsamlingen udpegede revisorer. Revisorerne kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse. Regnskaberne opgøres i overensstemmelse med gode regnskabsprincipper. Regnskaberne skal opgøres således, at der føres særskilt regnskab for marinaen inkl. Skimminghus, og særskilt regnskab for foreningens øvrige aktiviteter.

Stk. 3:

Regnskaberne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer hos bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen. Mod betaling af kopigebyr skal foreningens medlemmer kunne købe regnskabet hos foreningens formand.

§ 11

Vedtægtsændringer:

Stk. 1:

Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer møder op på en lovlig varslet generalforsamling, og at mindst halvdelen heraf stemmer for ændringen.

Stk. 2:

Såfremt mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal ændringsforslaget inden en måned forelægges på en ekstraordinær, lovligt varslet generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3:

Enhver vedtægtsændring kræver, forinden den forelægges generalforsamlingen, at et flertal i bestyrelsen har godkendt vedtægtsændringen.

§ 12

Foreningens opløsning:

Stk. 1:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og forslaget om opløsningen skal være vedtaget af mindst 3/4 af samtlige afgivne stemmer. Er forslaget vedtaget af 3/4 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, dvs. er halvdelen af stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget forelægges, og hvor det kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2:

I forbindelse med beslutning om opløsning skal der ligeledes for generalforsamlingen fremlægges forslag til, hvorledes foreningens aktiver skal afvikles. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Nærværende vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. februar 2002, samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2002.

Ry Bådlaug’s ekstraordinære generalforsamling

”Skimminghus” Ry Marina

Mandag den 19. marts 2002