Klik på broerne på kortet for yderligere info

Broerne mellem Ry og Silkeborg er etableret og vedligeholdes af Silkeborgsøernes Brosamarbejde. De er nummererede og beliggenheden fremgår af kortet. Brolodsen indeholder et opslag om hver bro. Disse er ordnet i rækkefølge efter bronummeret, men undertiden er der indskudt beskrivelse af en lokalitet mellem de nummererede broer, som er af interesse for sejlere på søerne. Beskrivelsen af disse lokaliteter er placeret mellem de bronumre, hvor den ligger på kortet.

På hvert opslag om en bro eller lokalitet er der påført piktogrammer, der viser faciliteterne ved broerne samt ejerskabet. Endvidere indeholder guiden i et vist omfang en beskrivelse af seværdigheder, udsigtspunkter, parkeringsmuligheder og spisesteder med videre, der kan tilgås fra den enkelte bro.

Langt de fleste broer er etableret på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Nogle få broer er slået på private lodder og et par af broerne tilhører Silkeborg Motorbådklub, SMK. På sidstnævnt er landgang kun tilladt for medlemmer af SMK.

Husk at føre klubstander, der viser dit klubmedlemsskab.

Hjejleselskabets broer må også anløbes. Det er her vigtigt at påpege, at man under ingen omstændigheder må være til gene for rutebådene, når de skal anløbe eller afgå fra broerne. Læg til på siden og træk båden godt frem, så hækken ikke når uden for broen.

Enkelte broer tilhører Silkeborg Kommune, der i visse tilfælde afkræver afgift for overnattende både. Ejerskabet vil fremgå af guiden.

Da de fleste broer er beliggende på offentlige arealer, er det tilladt for andre personer at tilgå dem fra land, ligesom det er tilladt for f.eks. kanosejlere at lægge til. Husk at forlade broerne og de tilknyttede arealer i samme tilstand, som da du kom. Vi skal værne om den smukke natur.

De mange broer gør, at det ikke er nødvendigt at lægge til andre steder. Det er heller ikke tilladt at sejle ind i rørskoven for at gå i land. I samme forbindelse kan nævnes, at landgang er forbudt på Rye Nørskovs arealer på Gudenåens syd og vestside på strækningen fra Ry til Himmelbjergdrengenes Bro nr. 52. i Julsø.

Det er dog tilladt at gå i land fra Bro 53 i Rosvig, der ligger på denne strækning.

Bortset fra de afmærkede fredningsområder med fuglereservater må man sejle overalt i søerne. Det er ikke tilladt at opankre nærmere end 50 m fra beboelser.

Landgang på øer er kun tilladt i begrænset omfang.

I Søhøjlandets søer er der indført en fartbegrænsning på 8 knob i søerne (dog kun 7 knob i Knudsø) og 5 knob i åstrækninger og i snævringer.

De internationale søvejsregler er gældende. Specielt vigereglerne er vigtige.

Men også reglen om godt sømandsskab, der siger, at lystbåde skal gå af vejen for erhvervstrafikken, er vigtig. Derfor bør der vises hensyn over for rutebådene.

Det kan i den forbindelse nævnes, at Hjejlen, der er dampdrevet, i et vist omfang er begrænset i sin manøvreevne. Reglen om godt sømandsskab med at vise hensyn kan let komme i brug på dage med meget trafik.

Af øvrige regler gælder, at alle motordrevne både, også eldrevne og sejlbåde med motor, der færdes på søerne, skal føre registreringsnummer. Gæstesejlere skal føre gæstenummer. I alle fartøjer skal der være redningsveste til alle ombord i passende størrelser. Ved sejlads der kræver en form for bevis, f.eks speedbådscertifikat, er promillegrænsen 0,5 som på land. Ved sejlads, der ikke kræver bevis, kan man sejle udover denne promillegrænse, såfremt man kan føre sit skib på betrykkende vis.

Reglerne håndhæves af politiet, der især fører kontrol med fart, registreringsnumre og veste.

Visse steder er der risiko for grundstødning, og andre steder er der fare for påsejling af fiskeredskaber. Denne guide beskriver i et vist omfang steder med risiko for grundstødning og giver vejledning for sejladsen i snævringer mv. Besejlingsanvisningerne er kun vejledende. Der tages ikke højde for alle grunde. I øvrigt er risikoen for grundstødning afhængig af den enkelte båds dybgang. Det er altid bådens fører, der er ansvarlig for sejladsen, herunder påsejling og grundstødning.

Havnekontoret sælger kort over søerne med dybdekurver og markering af steder med risiko for grundstødning.

Ordensregler for brug af broerne.

1.Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.
2.Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.
3.Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.
4.Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er medlem af Brosamarbejdet.
5.Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.
6.Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.
7.Brosamarbejdet opfordrer alle brugere til at tage alt affald med hjem efter sejlads. Affald må ikke efterlades i naturen.
8.Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.9.Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.
10.Længerevarende anløb over et døgn (camping eller lign.), eller henlægning af ubenyttede både ved broerne er ikke tilladt.
11.Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.
12.Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.
 

Redaktionsudvalget ønsker en god sejlads