Regulativ

Regulativ

§1

Ry Marina omfattende havn, Skimminghus, værkstedsbygning, ophalerplads samt omliggende arealer, herunder vinteroplægningsplads, administreres af Ry Bådlaug.

§2

Ry Marina er finansieret ved indskud fra bådejerne, der således har erhvervet et indskudsbevis og derved retten til en bådplads i marinaen samt brug af marinaens faciliteter.

 §3

Bådpladserne er inddelt i følgende størrelser:

A – Min 2.00 m bredde

B – Min 2.50 m bredde

C – Min 3.00 m bredde

D – Min 3.25 m bredde

E – Min 3.50 m bredde

F – Min 4.00 m bredde

G – Min 4.00 m bredde x 12.00 m længde

Indskud for bådplads reguleres efter nettoprisindekset for oktober.

Priserne for bådpladserne forefindes på opslag på havnekontoret.

§4

Bådpladserne kan overdrages til anden mand ved salg af indskudsbevis, dog kun i den rækkefølge, der fremgår i den af bestyrelsen førte venteliste, kun til medlemmer af Ry Bådlaug. Hver husstand kan max. opnå én bådplads. Ved salg af indskudsbevis overdrages pladsen først, når indskudsbeviset er fuldt betalt, og der kan således ikke tages pant eller sikkerhed i bådpladsen.

§5

Udover indskudsbeviser betales der en årlig havneafgift til havnens drift. Størrelsen af havneafgiften fastsættes af generalforsamlingen i Ry Bådlaug i henhold til vedtægterne. Havneafgiften betales fra og med den sæson, hvor liggepladsen stilles til rådighed og derefter senest hver den 31. januar. Er afgiften ikke betalt senest denne dato, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet uden yderligere varsel og forlange, at pladsen straks ryddes. Procedure jvf. § 16.

§6

Den indgåede kontrakt på bådpladsen er personlig, og pladshaveren har ikke lov til selv at overdrage sin ret til bådpladsen. Når en pladshaver ønsker at overdrage sin ret til bådpladsen, skal dette meddeles til bestyrelsen, som afgør, hvornår og til hvem pladsen kan overdrages. Når bestyrelsen har modtaget ønsket, skal denne søge retten til bådpladsen overdraget snarest muligt. Pladshaveren skal betale havneafgift, indtil det tidspunkt, en ny pladshaver har betalt havneafgift. Betaling for indskudsbeviset må aldrig overstige det beløb, pladshaveren selv har betalt med tillæg af den stigning, der er konstateret efter nettoprisindekset. Pladshaveren har ret til at overdrage sin bådplads til ægtefælle/samlever. Ombytning af bådpladser mellem bådpladsejere må kun ske efter godkendelse fra bestyrelsen. Der må ikke erlægges betalinger, som ikke er godkendt af Ry Marinas bestyrelse.

§7

Bådpladser skal være ibrugtaget senest hver den 15. maj. Eventuel dispensation for denne bestemmelse kan gives af bestyrelsen, men højest for én måned ad gangen. Såfremt en liggeplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er bestyrelsen berettiget til – efter aftale med pladshaveren – at disponere over pladsen uden afgift. Fremleje kan ikke finde sted. Ry Marina kan udleje ikke disponerede pladser. Hvis bestyrelsen opkræver havneafgift af lejere/gæster i et af de nævnte tilfælde, tilfalder beløbet Ry Marina. Udlejning kan kun ske for én sæson og efter venteliste, der føres af bestyrelsen. I udlejningsperioden kan pladshaveren ikke omsætte sin ret til bådpladsen.

§8

Bådpladsen gælder kun for den anmeldte båd. Skifter bådejeren sin båd, skal der omgående gives meddelelse til bestyrelsen om den nye båds udseende, navn, størrelse m.m. Er den nye båd på grund af sin størrelse eller lignende til trafikal gene for andre, kan bestyrelsen ophæve kontraktforholdet. Både må ikke være bredere/længere end den tildelte bådplads.

§9

Hvis der med en båd anrettes skader i havneområdet på andre både eller bromateriel, er bådejeren personlig ansvarlig, uanset hvem der har ført den skadevoldende båd. Alle både med liggeplads i Ry Marina ansvarsforsikres kollektivt. Præmie herfor opkræves med det årlige kontingent til Ry Bådlaug. Alle både i Ry Marina skal være forsynet med Gudenåkomiteens registreringsnummer, Ry Bådlaugs vimpel og årsmærket samt med Ry som hjemhavn.

Brug af Ry Marinas slæbested, spil, mastekran, fartøjer o. lign. sker på brugers eget ansvar. Ry Marina vil således ikke kunne drages til ansvar for skader på personer, både, effekter m.m.

§10

Havnearealet er offentligt tilgængeligt. Ophold og færdsel på broerne og pladserne sker på eget ansvar.

Fiskeri, boldspil, cykling o.lign. på bådebroerne er forbudt.

§11

Vinterophalede både skal anbringes forsvarligt på de anviste pladser. Vinterophalede både samt alt dertil hørende materiel skal være fjernet fra oplægningspladserne senest 15. maj. Efter denne dato vil både og effekter blive fjernet for bådejerens regning og risiko, uden at der i denne anledning kan kræves erstatning.

Bådtrailere, bukke og andet grej, der anvendes til båden under vinteroplægning, skal som minimum være mærket med navnet på bådens ejer og Gudenåkomiteens registreringsnummer, så ejer kan identificeres.

Oplægning af både på vinteroplægningspladserne mellem 15. maj og 1. oktober er ikke tilladt.

Alle både i Ry Marina skal være vinterophalede senest 15. november. Dispensation kan i særlige tilfælde meddeles af havnekontoret, mod at båden forhales til anvist plads i havnen. Ved vinterophaling af bådene skal samtlige fortøjninger o.lign. fjernes fra pæle og broer.

§12

Ophalerstedet, vaskebroen, ”svigermor broen” samt broen ved mastekranen må aldrig blokeres mere end 2 timer og kun ved bådejerens umiddelbare tilstedeværelse.

Havaribroen må kun benyttes efter aftale med havnekontor, eller et bestyrelsesmedlem.

§13

Ry Marinas sikkerhedsudvalg er efter forudgående aftale med de enkelte ejere bemyndiget til at foretage inspektion af samtlige fartøjer med liggeplads i Ry Marina og herunder foretage kontrol af motor-, varme- og kogergrejsinstallation og i øvrigt påse, at fartøjet er i yachtmæssig stand, så dette ikke frembyder risiko for besætning, andre både eller materiel.

Ved konstaterede fejl eller mangler meddeles fartøjsejeren et påbud om indenfor kort tidsrum at udbedre disse i henhold til anvisning fra udvalget.

Bestyrelsen er efter samråd med sikkerhedsudvalget bemyndiget til for ejerens regning og risiko at lade fartøjet sætte på land, hvis påbud ikke efterkommes.

På havnekontoret beror til orientering for bestyrelsen udvalgets sikkerhedsprotokol.

§14

Parkering af trailere på Ry Marinas område er ikke tilladt, men af- og pålæsning er tilladt.

Parkering er ikke tilladt udenfor de afmærkede parkeringspladser.

Ry Marina påtager sig ingen forpligtelser for, at det nødvendige parkeringsareal er til stede.

§15

Enhver der opholder sig på eller benytter både- og oplægningspladsen, skal følge anvisninger og opslag fra bestyrelsen eller de af bestyrelsen bemyndigede personer.

§16

Såfremt en pladshaver undlader at betale forfaldne afgifter eller andre skyldige ydelser, har bestyrelsen ret til at indkassere disse ved retslig inkasso. Såfremt en pladshaver efter påkrav ikke straks betaler den skyldige ydelse eller groft og uforsvarligt gentagne gange overtræder vedtægter og nærværende regulativ, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende som medlem af Ry Bådlaug og forlange, at pladsen straks ryddes, selvom den pågældende er indehaver af et gyldigt indskudsbevis. Bestyrelsen søger i sådanne tilfælde pladsen afsat bedst muligt uden ansvar for størrelsen af afståelsessummen. Pladshaveren er pligtig til at betale havneafgift for det kalenderår, hvor eksklusionen sker.

§17

Rettigheder og forpligtelser er gældende, så snart et indskudsbevis er erhvervet af pladshaveren, og er ligeledes forpligtende for Ry Marina, så snart det er underskrevet/noteret af Ry Bådlaugs bestyrelse eller dennes repræsentant på havnekontoret.

§18

Eventuelle omkostninger ved erhvervelse af indskudsbevis betales af erhververen.

§19

Pladshaveren beholder samme plads fra år til år. Havnekontoret kan dog ved tvingende årsager anvise pladshaver anden plads af samme størrelse som indskuddet er gældende.

§20

Liggepladsen må ikke anvendes af både, der drives erhvervsmæssigt, eksempelvis fiskeri, udlejning og lignende.

§21

Skimminghus ejes af Ry Marina.

§22

Skimminghus’ daglige drift administreres af bestyrelsen. Ry Bådlaugs medlemmer har brugsretten til Skimminghus.

§23

Udlån af Skimminghus og inventar kan ikke finde sted.

§24

For det daglige tilsyn med Skimminghus er den til enhver tid siddende bestyrelse ansvarlig. Bestyrelsen har bemyndigelse til at overdrage det daglige tilsyn til andre.

§25

Påtaleretten for besøgende i Skimminghus har alene bestyrelsen og personer bemyndiget af bestyrelsen. Navne på bemyndigede personer skal til enhver tid klart fremgå af bestyrelsens protokol samt ved opslag i huset.

§26

Ændringer i eller tilføjelser til nærværende regulativ kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse ved almindelig stemmeflertal.

Regulativ er revideret 26. februar 2019.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2019.

Alle tidligere regulativer bortfalder hermed.